Turuncu'nun Sayfası

İlginç Bilim Yazıları

 

Neptün'ün Derinliklerinde Elmas Yağmuru
Eğer madenciler Dünya yerine dev gaz gezegenlerinin
derinliklerine inebilselerdi, elmas kömür kadar bol ve
ucuz olurdu.California Üniversitesi maden fizikçilerin
den Robin Benedetti ve ekip arkadaşları, Neptün ve
Uranüs gezegenlerinin derinliklerinde bolca bulunan
Metan gazının, ısıtılıp sıkıştırıldığında sanılandan çok da
ha kolay bir biçimde ayrıştığını saptadılar.Araştırmacılar
elmas ve karmaşık organik maddeler üreten bu ayrış
manın, bu gezegenlerin kimyasal bileşimlerini önemli
ölçüde değiştirmiş olabileceğini düşünüyorlar.
Metan, büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşan
Neptün ve Uranüs'ün bulut tepelerinden 4000 metre ka
dar altından itibaren önemli bolluklarda bulunuyor.Ekip
bir metan gazı örneğin iki elmas "örs" arasındaki bir
boşluğa yerleştirerek, düzeneği, aradaki basınç 50 gi
gapascal (GPa), yani yeryüzündeki atmosfer basıncının
500 000 katına ulaşıncaya kadar sıkıştırmışlar ve daha
sonra bir lazerle 3000 °K sıcaklığa ısıtmışlar.Neptün'ün
bulut tepelerinden 7000 km derinliğindeki koşullara
denk gelen ortamda metan ayrışarak 10 mikrometre ça
pında elmas kristalleriyle polimerleşmiş organik mad
deye dönüşmüş.
m
        nepclds.jpg (83049 bytes)  
Akdeniz'in Dibinde Nötrino Dedektörü
Uluslararası bir araştırmacılar ekibi, Akdeniz'in derinliklerinde kurulacak dev bir nötrino dedektörü yardımıyla
Evren'in görünmeyen bölgelerini tanımayı ve çok büyük bir bölümünü oluştuduğuna inanılan karanlık maddenin   
sırlarını çözebilmeyi umuyorlar.Temel parçacıklardan olan ve yıldızların merkezlerindeki çekirdek tepkimelerin
de ya da süpernova patlamalarında çok çok büyük sayılarda oluşan nötrinolar Dünya'mızı sürekli bombardıman
ediyor.Okuduğunuz sayfanın her santimetrekaresinden her an milyarlarcası geçip gidiyor.Son yıllara kadar nöt
rinoların kütlesiz olduklarına inanılıyordu.Ancak bunların çok da küçük olsa bile kütleye sahip olduklarının anlaşıl
masıyla bu gizemli parçacıklara ilgi artmış durumda.Elektron nötrinosu, müon nötrinosu ve tau nötrinosu olarak
tanınan üç ayrı türü olan bu parçacıkllar, elektirik yükü de taşımadıklarından öteki madde türleriyle çok zor etkile
şiyorlar ve Dünya'yı bir ucundan öteki ucuna çok büyük hızlarla kat ederek geçiyorlar (saniyenin 250'de biri ka
der bir süre içinde).Nötrinolar, bu özellikleri nedeniyle Evren'in çok yoğun tozlarla kaplı, ışığın delemediği böl
gelerden de rahatlıkla geçtiklerinden, geldikleri yön ve bölgeler hemen belirlenebiliyor. 
Fransa'nın Marsilya limanının 46 km güneydoğusunda, 2.7 km derinlikteki deniz tabanında kurulmasına başla
nacak olan dedektör, Antares adını taşıyor.Projede Fransa,  Rusya, Hollanda, İspanya, İngiltere'den 130 bilim
adamı görev alıyor.İngiltere'nin Sheffield Üniversite'sinden Susan Cartwright, çok yüksek enerjili nötrinoların, dü
şük enerjide olanlardan çok daha az olduğunu, daha hızlı yol aldıklarını ve daha uzağa gittiğini söyliyor."Dolayı
sıyla çok geniş bir dedektöre gereksinmemiz var" diyor."Ayrıca dedektörün kozmik radyasyondan korunması
gerekli, bu nedenle de deniz dibinde yapıyoruz" diye ekliyor.Nötrinolar kendi başlarına görülemiyorlar.Ancak
çok nadir de olsa başka bir parçacıkla etkileşime giriyorlar ve "Çerenkov" ışıması denen mavi renkli bir ışıma
yapıyorlar.Antares, işte bu ışığı kaydedecek.Kurulması tamamlandığında dedektör, deniz dibine bağlanmış 13
kablo üzerine dizilmiş, her biri futbol topu büyüklüğünde 20'şer fotodedektörden oluşacak.Kabloların grid örün
tüsünde yerleştrilmiş olması, nötrinoların geldiği yönün belirlenebilmesini sağlayacak.Oxford Üniversitesi'nden
Susan Cooper, Antsres'in son derece güçlü kozmik ışın parçacıklarının nereden kaynaklandığı sorusuna ışık tu
tacağını söylüyor.Araştırmacılar, nötrinoların aynı zamanda henüz keşfedilmemiş ağır parçacıkların bulunmasına
da yardımcı olacağı umudunu taşıyorlar.Bu parçacıkların , Evren'deki maddenin çok büyük bir çoğunluğunu oluş
turduğuna inanılıyor.           

 

UFO Gerçekleri 
Ufo'lar ile ilgili yazıları okumamak gerçeklerden kaçmak gibi
yorumlanabilir.Onun için ufolar ile yaşanmış öyküleri okuyun
ve meraklarınızı giderin.Kimbilir belki günün birinde siz de
Ufo göreceksiniz.

ufoanim.gif (22011 bytes)

 

Mars'taki İnsan Yüzü Kabartması
Yanda görmüş olduğunuz 1976 yılında Viking 1 uydusu
tarafından çekilmiş Mars'a ait bir fotoğraftır.Nasa bu du  
rum üzerine olayı incelemeye almış ve sonuç olarak, Ufolog'ların hayal kurduğu kanısına varmıştır. 

Roswell'den Bügüne Bitmeyen Otopsi
02-07-1947 tarihinde New Mexico'nun Roswell bölgesin
deki bir çift, evlerinin yakınında Ufo gördüklerini bildiri
yorlar.İki gün sonra gece saat 23.30'da Roswell yakınla
rında bir Ufo yere çakılıyor.Ufo'dan etrafa yayılan parça
lar, William Mac Brazel adlı çiftin arazisinde bulunuyor.
Aralarında "Fransisken Tarikatı"ndan rahiplerin de bulun
duğu çok sayıda tanık, Ufo nun yere düşerken çizdiği
rotayı gözlemlediklerini bildiriyorlar.Bir gün sonra askeri
yetkililer bölgeyi ziyaretçilere kapatıp uzay cismine ve
içinde bulunan mürettebata el koyuyorlar.Aynı gün, çiftçi
Mac  Brazel, arazisinde aynı cisme ait gözden kaçmış
kalıntıların da olduğunu fark ediyor.Bir gün sonra cisimle
ilgili kontrol çalışmaları devam ederken, Mac Brazel bul
duğu diğer kalıntıları da alıp Roswell şehrine gidiyor.
Roswell şehri güvenlik yetkilileri, Mac Brazel'in getirdiği
parçaları teslim alıyorlar.08-07-1947 tarihinde bir basın
mensubu Mac Brazel'in yetkililere teslim ettiği parçalar
la ilgili haberi, gazetesinde yayınlıyor.Aynı gün askeri
yetkililer, gazetede çıkan haberi yalanlıyor ve buluntula
rın kaza yapan bir Ufo'ya değil, sadece bir meteoroloji balonuna ait olduğu iddiasını ortaya atıyorlar.

Ceset ve Ufo'dan geriye kalanlar bir hava üssüne taşın
dı.Gizli bir şekilde otopsi gerçekleştirildi ve otopsi çalış
maları filme alındı.Orduda görevli kameraman Jack
Barnett yıllar sonra tüm çevreleri ayağa kaldıran otopsi
yi filme aldığını açıkladı.1993 yılında Santilli, büyük şir
ketler adına çalışan Barnett'i Elvis Presley hakkında
belgesel bir film yapmak amacıyla ziyaret etti.Artık 82
yaşında olan eski kameraman Barnett yıllar önce Ame
rikan Hava Kuvvetleri'nden çaldığı bu değerli kanıtı
saklayamayacağını açıkladı.Film önce BBC aracılığıyla
tüm dünyaya tanıtıldı.Kısa sürede otopsi masasında ya
tan uzaylı cesedi Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgele
rinde dergi kapaklarında görülmeye başlandı.
Batı dünyasında Ufo gözlemlerinin artması, 1947 Ros
well kazasından sonra canlılık kazandı.Ufo araştırmacı
larının karşısına onları susuturmak, sindirmek isteyen
birileri çıktı.Evet onlar "Siyah Elbiseli Adamlar"dı.

Siyah Elbiseli Adamlar
Kanada'lı Ufolog Kyle Blue, uzaylılar tarafından dam
galanmış, üzerine bilimsel araştırma yapılarak kanı ta
mamiyle çekilmiş çiftlik hayvanları üzerinde inceleme
yapıyordu.Benzer türdeki olaylara Ufo'ların sıkça görül
düğü şehir dışı tarımsal bölgelerde daha çok rastlanı
yordu.Kyle Blue yine uzaylılar tarafından kaçırılan in
sanlar konusunda da ilginç fikirlere sahipti.Bir süre
sonra üç "Siyah Elbiseli" tarafından ziyaret edildi.Arala
rında nasıl bir konuşma geçtiği asla öğrenilemedi.An
cak günün birinde, Kyle Blue evinde ölü bulındu.Garip
olanı ölümün hemen ardından bilgisayarının hard diski
nin de ortadan kaybolmasıydı.Arkadaşları çok önemli
bilgilere sahip olan hard diskin, "Siyah Elbiseli Adam
lar" tarafından alındığını öne sürdüler.
"MIB" sendromu yani "Men In Black" (Siyah Giyen
Adamlar"; tavırları ve insanlar üzerinde bıraktıkları izle
nimleriyle, pekçok sinema filmine konu oldular.


     

        mars ufo.jpg (22354 bytes)      

        ufo004.jpeg (6407 bytes)       

 ufo001.jpg (8821 bytes)

  mibb.jpg (16133 bytes)

   Anim_towards.gif (52578 bytes)

 

Bunlar da Benim Ufo Fotoğraflarım

 

55.jpeg (59596 bytes)

city.jpeg (88107 bytes)

 

İlginç Sorular

S-1 Yüksekliği 500 metre olan bir trende gidiyorsunuz.Elinizde katı bir cisim var.Cismi bir şekide 400 metre
       yüksekliğe attınız.Cisim havada iken tren ani bir hareket yaptı ve durdu.Cisim acaba aynı yere mi düşer? 
       (Bu soruda hava sürtünmesini dikkate almıyoruz.)

S-2 Şu anda bulunduğumuz yereden dik bir şekilde aşşağıya indiğimizi varsayalım.Hangi okyonus veya
      ülkeden çıkarız?

S-3 Gelgit olayları, büyük okyonusların alçalıp yükselmesine neden oluyor da benim içtiğim bir bardak suda
      neden etkili olmuyor. 

                          

Kaynaklar : Bilim ve Teknik Dergisi
                   UFO Gerçekleri & Yalanları Kitabı  (Ferah Yurdözü)

 

                                                                                                                                                                      Ana Menü